Науковці

Абрамович Семен Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України, «визначний фахівець у галузі філології, богослов’я, культурології, українознавства, риторики» (Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. – № 4. – С. 11).

Навчався в Житомирському державному педагогічному інституті імені Івана Франка та в аспірантурі Львівського державного університету імені Івана Франка. З 1973 року працював старшим викладачем, згодом доцентом у Кам’янець-Подільському педагогічному інституті. З 1988 року – доцент, згодом професор та завідувач кафедри російської філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в. о. завідувача кафедри суспільних дисциплін Буковинської медичної академії (за сумісництвом), у 1989 р. – завідувач кафедри гуманітарних наук Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. З 1998 р. проф. С. Д. Абрамович – завідувач кафедри слов’янської філології, згодом – слов’янської філології та загального мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Як літературознавець, С. Д. Абрамович досліджує російську та зарубіжну літературу, зокрема проблеми вивчення Біблії та її рецепції в художньому тексті, творчість А. П. Чехова та М. В. Гоголя, питання компаративістики та інтертекстуального аналізу літератури. Його перу належать і численні наукові та науково-методичні праці з гострих проблем багатьох гуманітарних наук. Доробок С. Д. Абрамовича нараховує близько 250 наукових та науково-методичних праць, серед яких – 13 одноосібних монографій та участь у 5-ти колективних монографіях, 320 наукових статей, тез і рецензій, 5 підручників, 35 навчальних і методичних посібників.

Наукові праці С.Д. Абрамовича

Бахмат Наталія Валеріївна, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик початкової освіти.

Народилася 31 травня 1974 року в м. Хмельницький. У 1991 році  закінчила Хмельницьку середню школу № 26. Одночасно з 1981 року по 1988 навчалась у Хмельницькій дитячій музичній школі №1 по класу фортепіано. У 1992 році вступила до Кам’янець-Подільського педагогічного інституту на педагогічний факультет (спеціальність „Початкова освіта. Музика”), який закінчила з відзнакою та отримала кваліфікацію „Вчитель початкових класів і музики” в 1997 році. У 1999 році закінчила економічний факультет Кам’янець-Подільської державної аграрно-технічної академії, в 2012 році – факультет корекційної та соціальної педагогіки та психології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а у 2018 році – педагогічний факультет Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Спеціальності за дипломами – вчитель початкових класів і музики. В університеті працювала на посадах старшого викладача, доцента кафедри теорії та методик дошкільної і початкової освіти, заступника декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, з грудня 2017 р. – професор кафедри теорії та методик початкової освіти. З 2014 року є головою науково-методичної ради педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наталія Валеріївна керує науковою лабораторією «Технології підготовки конкурентоздатного педагога до реалізації концепції нової української школи в умовах інноваційного освітнього середовища» при педагогічному факультеті, активно працює у складі колективу наукової лабораторії «Теорія і практика початкової освіти» та навчально-наукової лабораторії «Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів» при кафедрі теорії та методик початкової освіти освіти. У науковому доробку Бахмат Н.В. понад 120 наукових праць, серед яких 4 монографії та 14 навчальних та методичних посібників, є науковим редактором 4-х щорічних збірників наукових праць викладачів, молодих вчених та студентів і магістрантів університету, членом редколегій збірників наукових праць.

Наукові праці Н.В. Бахмат

Комарніцький Олександр Борисович, доктор історичних наук. Народився 23 лютого 1974 р. З 1993 р. по 1998 р. навчався на історичному факультеті Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. З січня 2002 р. посів посаду помічника ректора педуніверситету. З лютого 2002 р. зайняв посаду викладача кафедри історії України: спочатку забезпечував викладання архівознав­ства на історичному факультеті, керував архівною практикою, а з 2003 р. викладав історію України на факульте­тах фізичної культури, іноземної та української філології, керував написанням курсових та дипломних робіт. У лютому 2006 р. його обрали старшим викладачем, а в квітні 2007 р. – доцентом кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Наукові інтереси пов’язані насамперед з тематикою Української революції 1917-1920 рр., зокрема містечок Правобережної України. 22 квітня 2009 р. О.Б.Комарніцький вступив до Національної спілки краєзнавців України, у лютому 2011 р. – Національної спілки журналістів України. У січні 2010 р. його обрали головою Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки краєзнавців України. У 2018 р. О.Б.Комарніцький успішно захистив докторську дисертацію Загалом, науковий доробок О.Б.Комарніцького становить понад 370 опублікованих наукових праць, серед яких 5 монографій, 38 книг, брошур, покажчиків, 5 навчальних посібників.

Наукові праці О.Б. Комарніцького

Любинський Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, відмінник аграрної освіти і науки, академік Міжнародної академії аграрної освіти.

Народився 20 жовтня 1968 р. 1985 року вступив до Кам’янець-Подільського державного  сільськогосподарського інституту (тепер – Подільський державний аграрно-технічний університет), який закінчив 1992 року з відзнакою за спеціальністю “ Зоотехнія”. Кандидатську дисертацію “Господарсько-біологічні особливості української червоно-рябої молочної породи різних генотипів на Буковині захистив 5 червня 1996 року в спеціалізованій раді Д.01.05.04 при Національному аграрному університеті за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Докторську дисертацію “Селекційно-генетичні аспекти формування і консолідації прикарпатського внутішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи ” захистив 10 червня 2009 року в спеціалізованій раді Д.27.355.01 при Інституті розведення і генетики тварин НААН за спеціальністю 06.02.01– розведення та селекція тварин. У 2011 обраний Академіком Міжнародної академії аграрної освіти, а у 2013 – членом Міжнародної асоціації екологів університетів.  Результати наукової діяльності висвітлені в  понад 250 публікаціях, у тому числі у 7 монографіях, 8 навчальних посібниках (3 – рекомендованих МОН України).

Наукові праці О.І. Любинського

Матвейчук Людмила Олександрівна, доктор наук з державного управління, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, член Національної спілки журналістів України.

Матвейчук (Соловйова) (Ялиця) Людмила Олександрівна  народилася 8 листопада 1959 р.  Радник податкової служби 3 рангу. З 2006 р. член Національної спілки журналістів України. У 2015 р. розробила і впровадила в промислову експлуатацію веб-портал Державної податкової адміністрації у Запорізької області. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію «Державний податковий менеджмент великих платників податків в Україні». З вересня 2011 р. по листопад 2013 р. працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заступник декана з наукової роботи. З листопада 2013 р. по листопад 2016 р. доцент кафедри (за сумісництвом), з листопада 2016 р. по вересень 2017 р. доцент кафедри. З вересня 2017 р. доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, з вересня 2018 р. по т.ч. професор кафедри. У 2017 р. захистила докторську  дисертацію «Механізми державного управління оподаткуванням в умовах розвитку інформаційного суспільства» у Національній академії державного управління при Президентові України. Автор понад 80 наукових праць, зокрема: 2-х одноосібних монографій, участь у трьох колективних монографіях;, статті у наукових фахових виданнях України з державного управління  та економіки; у зарубіжних виданнях, інших виданнях. Видано 2 навчально-методичні посібники.

Наукові праці Л.О. Матвейчук

Урсу Наталія Олексіївна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва.

Наталія Олексіївна Урсу народилася 1 січня 1952 р. 1968 р. вступила до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині Академія мистецтв). З 1984 по 1986 рр. навчалася в аспірантурі Московського вищого художньо-промислового училища, де захистила дисертацію на тему «Интерьер народного жилища Молдавии (опыт исследования эстетического формирования жилой среды)», після чого отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. З вересня 1992 року Н. Урсу продовжує наукову та викладацьку діяльність на кафедрі музики і образотворчого мистецтва педагогічного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. За плідну художньо-педагогічну діяльність 2002 року отримує відзнаку – «Відмінник освіти України». 2004 року Наталія Олексіївна очолює новостворену кафедру образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Кам’янець-Подільського державного університету.  2006 року Н. Урсу була обрана на посаду професора кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва. Захист докторської дисертації на тему «Сакральне мистецтво домініканського ордену на землях України XVII-XIX ст.» відбувся у грудні 2008 року у Харківській державній академії культури. Є членом Національної спілки художників України та Національної спілки краєзнавців України. Разом з доцентами І.В. Березіною і В.Г. Паньковим  Н.О. Урсу опублікувала 2011 року навчально-методичний посібник для студентів художніх та художньо-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів з грифом МОН України «Теорія і практика наукових досліджень». 2012 року також був опублікований навчальний посібник з грифом МОН України «Нариси з історії образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини».

Наукові праці Н.О. Урсу